About us

ชื่อบริษัท 

:

บริษัท แมนูซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     

ที่ตั้ง 

:

105/436 ถ.นวมินทร์ บางกะปิ กทม.10240
แฟกซ์ 02-734-8264
โทรศัพท์ 02-734-8229 ( Auto 12 หมายเลข), 02-736-7801-3

     

สถานที่ทำงาน               

:

105/436 ถ.นวมินทร์ บางกะปิ กทม.10240
แฟกซ์ 02-734-8264
โทรศัพท์ 02-734-8229 ( Auto 12 หมายเลข), 02-736-7801-3

     

ทุนจดทะเบียน               

:

6,000,000.00 บาท

     

สินค้า - บริการ

:

1. จำหน่ายโปรแกรมระบบบริหารงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า MRP Project และ ERP Project (สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม), MANU 2005, TD-PROS
    2003, TD-PROS 2000 พร้อมบริการ IMPLEMENT Service & Support & Maintenance
2. บริการรับจัดทำระบบ MRP Project ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต, ติดตั้ง
3. บริการรับจัดทำระบบ ERP Project (MRP + Finance) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต, ติดตั้ง

     

นโยบาย - การทำงาน

:

1. เป็นผู้นำในการพัฒนาโปรแกรมและระบบด้าน MRP Project นวัตกรรมใหม่..เพื่ออุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว
    สะดวกสบายในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
    เจริญเติบโตก้าวหน้าและล้ำหน้ากว่านานาประเทศ
2. วิเคราะห์ - วิจัย - พัฒนางานให้ก้าวหน้า - ทันสมัยแก่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม ในส่วนที่เป็นการพัฒนาโปรแกรม, ระบบ , และ DATABASE
    ให้ทันสมัยต่อกฎระเบียบข้อบังคับ, ปัญหาต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของระบบแก่องค์กรของรัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุด
    และทันเหตุการณ์
3. ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ -จริงใจ - ตรงต่อเวลา - มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
4. มุ่งมั่น - ซื่อสัตย์ - อดทน - พร้อมทำงานหนัก - ต่อสู้กับอุปสรรค์ - เพื่อความสำเร็จของงาน

     
Copyright © 2010 MANUSOFT International Co., Ltd. All rights reserved.