Software-Program
  Operating System
  Implement
  Maintenance
     
     
 
Order-Forecast ขาย-ผลิต
Production Plan Open Job
Purchasing จัดซื้อ จัดหา  
Inventory MA คลังวัสดุ  
Production Control ผลิตสินค้า   
OEE ประสิทธิภาพการทำงาน
Costing – ต้นทุน
Delivery จัดส่ง
Inventory  FG – คลังสินค้า 
Advance  Function – Auto & Alert     
 
BOM สูตรการผลิต  
Master Plan
Capacity – กำลังผลิต 
Marchine Cap – เครื่องจักร
Work in Process –  งานระหว่างทำ       
Job  Finished
Loss Analysis & Graph
Data Analysis & Graph
MD Management
Alert Function
 
MANU2005 (MRP Project)

เป็นโปรแกรมระบบบริหารงานอุตสาหกรรมผลิต-ติดตั้งใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโดยตรง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตทั่วไปจะมีรูปแบบการทำงานเป็นระบบ MRP โดยธรรมชาติ
ดังนั้นโปรแกรมที่จะนำมาใช้ทำงานได้ดี ต้องมีรูปแบบการทำงานเป็นระบบ MRP และระบบ MRP ที่ดีนั้น นอกจากจะมี Function การทำงานขั้นพื้นฐานในโรงงานที่สมบูรณ์แล้ว จะต้องมี Report ต่างๆ ให้ใช้ประเมินผลของการทำงานและ Function วิเคราะห์ข้อมูลผลของการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพื่อผู้บริหารจะได้นำมาใช้กำหนด PLAN การทำงานเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรในขั้นต่อไป MANU2005 เป็นโปรแกรมที่รวมการทำงานทั้ง 2 ส่วนไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์

เป็นเครื่องมือใช้ปฏิบัติงานในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานขาย-งานสั่งผลิต, วางแผนผลิต, จัดซื้อ-จัดหา, คลังวัสดุ-คลังสินค้า งานผลิตสินค้า, ค่าใช้จ่าย-Overhead , ต้นทุนการผลิต, งานระหว่างผลิต, งานผลิตแล้วเสร็จ, ประสิทธิภาพการทำงาน, งานสรุป-วิเคราะห์ และออกฟอร์มเอกสารต่างๆ ในการทำงานทุกขั้นตอน, รายงานต่างๆ, Graph chart, Gantt chart, Machine cap, ฯลฯ

เป็นเครื่องมือ ใช้ติดต่อประสานงานในโรงงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ, เพื่อช่วยอำนวยความ สะดวก ในการติดต่อประสานงาน , ลดการขัดแย้งในการทำงาน, ทำให้ได้ปริมาณงาน มากขึ้นในแต่ละวัน และไปในทิศทางเดียวกัน

เป็นเครื่องมือ ใช้บริหารงานการควบคุมติดตามแก้ปัญหางาน, ความคืบหน้าของงาน, วัสดุ, สินค้า, ลูกค้า, ร้านค้า, Line ผลิต, เครื่องจักร, คนงาน, เวลาทำงาน, ต้นทุน, รายได้

เป็นเครื่องมือ ใช้ประเมิน-วิเคราะห์งานของหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดส่ง, ฝ่ายต้นทุน, ฝ่ายบริหาร


ระบบ MRP แตกต่างกับระบบบัญชีมาก เนื่องจากงานบัญชีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วตัวเลขจึงเข้าบัญชี แต่งาน MRP เริ่มตั้งแต่การ Forecast (บางธุรกิจ) การวางแผนหรือการเตรียมงานล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานจริง และในขณะปฏิบัติงานอยู่ก็ยังสรุปอะไรไม่ได้ (กำลังยุ่งอยู่) บางธุรกิจต้องใช้งานระหว่างผลิตด้วย เพื่อทราบ สถานภาพของงาน และต้องรอจนกว่างานจะแล้วเสร็จ จึงสามารถส่งข้อมูลเข้าบัญชีได้ จะเห็นว่าขณะทำงานอยู่, บัญชีจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเลย, การทำรายงานก็ เช่นกัน MRP ต้องสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน เพื่อนำไป ปรับปรุงประสิทธ ภาพการทำงานในส่วนต่างๆ แต่งานบัญชีจะต้องแจกแจง รายละเอียดเพื่อตรวจสอบได้ ดังนั้นข้อมูลจากงานบัญชี จึงนำไปใช้ประโยชน์กับงาน MRP ได้ไม่มากอย่างที่ต้องการ เนื่องจากต่างกัน ที่เหตุการณ์ สถานการณ์ และเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของงาน ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จึงต้อง มีระบบ MRP ทำงานร่วมกับระบบบัญชี (Finance) เพื่อจะได้เป็นระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ สมบูรณ์แบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และบริหารงานทางด้านข้อมูล และเอกสารขององค์กร


Copyright © 2010 MANUSOFT International Co., Ltd. All rights reserved.