Products - Software
Software Application
  Standard
  Advance
Operating System
Service & Support
  Implement 
  Maintenance
 
 
       
Bill of Material & Process สูตรการผลิตสินค้า
 

อุตสาหกรรมผลิตไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่ รูปแบบการทำงานเบื้องต้น ก่อนที่จะทำการผลิตสินค้าจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดของสินค้าก่อนว่าสินค้าที่จะผลิตนั้นจะต้องประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร และมีวิธีการหรือกระบวนการผลิตอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะทำให้เป็นสินค้าออกมา ที่กล่าวมานี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมงานผลิตสินค้าก่อนที่จะทำการผลิตจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การกำหนดสูตรหรืออัตราส่วนต่างๆของวัสดุอุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิตสินค้านั่นเอง

 

Function BOM ใน MANU2005 มีความสามารถหลากหลายในการทำงาน สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีการผลิตแบบเบื้องต้น (Basic or Single Level) และการผลิตแบบซับซ้อน (Multi Level) สามารถทำงานได้โดยไม่จำกัด Level และจำนวนรายการรองรับได้ทั้งอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบารวมทั้ง Update ข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

การทำงานส่วนนี้เป็นด่านแรกในการรับข้อมูลจากลูกค้าก่อนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานอื่นรับช่วงต่อไป (Data Entry)

เป็น Function การทำงานของฝ่ายขายกับฝ่ายผลิตในการรับ Order ขายหรือ Order Forecast แล้วนำมาทำเป็น Order ผลิตของงานอุตสาหกรรมต่อไป รองรับ Multi-User, Multi-Currency

มี Function เสริม ใช้รับข้อมูลสั่งสินค้าจากภายนอกเข้าระบบ

มี Function เสริม ในการจัดรายการสั่งผลิตแบบ Auto

 

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงานตลอดจนทำการเปรียบเทียบ พร้อมแสดง Graph หรือสถิติ เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมินวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
       
       
       

เป็น Function การทำงานในส่วนวางแผนสั่งผลิตสินค้า และเปิด Job งานได้ไม่จำกัด โปรแกรมจะ Calculate กำหนดวันทำงานของ Process ที่ต้องทำงาน ในแผนกต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยจะรวบรวมและจัดเรียงลำดับงานพร้อมกับรายการวัสดุที่ต้องใช้งาน ในแต่ละ Process ให้ โดยอัตโนมัติเหมาะกับการผลิตสินค้าแบบ Level เดียว และหลาย Level

สามารถออกใบสั่งผลิต, ใบเดินงาน, ใบสั่งงาน / Station หรือ Machine ได้

ช่วยลดปัญหาในการประสานงานของหน่วยงานในองค์กรได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสั่งงานผ่านระบบและเดินงานด้วยระบบ ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     
     
       
 
PO-PR

เป็น Function การทำงานของฝ่ายจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ การทำงานส่วนนี้ จะเชื่อมโยงกับงานวางแผนการผลิตสินค้า พร้อมกับตรวจเช็คปริมาณวัสดุที่ต้องใช้เพื่อนำมาทำการสั่งซื้อ, และสามารถปรับปรุงแผนการใช้วัสดุให้ทันที เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์

สามารถออกใบสั่งซื้อ, ใบขอซื้อ, ได้แบบ Manual, Auto

 

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไป แสดงผลในรูปแบบรายงานต่างๆ หรือสถิติเพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมินวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และผู้ปฏิบติงานเพื่อช่วยในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนขององค์กร

     
     
       
       

การทำงานในส่วนนี้เหมาะสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นอย่างยิ่ง รองรับระบบ Lot -TrackIng สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลวัสดุ-สินค้าได้ในปริมาณมาก โปรแกรมจะจัดกลุ่มวัสดุ, Part, Semi Part , สินค้า เพื่อนำไปใช้ให้ถูกกับลักษณะงานและเหตุการณ์, เช่น วัสดุ และ Part จะเชื่อมโยงกับการวางแผนงานผลิต สินค้าจะเชื่อมโยงกับแผนการจัดส่ง ใช้ติดตามงานได้ตลอดเวลาถึงสถานภาพและเหตุการณ์

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมิน วิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และการปฏิบติงาน เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
     
       
       
     

การทำงานในส่วนนี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลงานที่ผลิตแล้วเสร็จในแต่ละ Process ของแผนกต่างๆ เพื่อนำไปสรุปวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลคุณภาพของงานที่ได้ปฏิบัติงานในวันนั้นๆ โดยจะเชื่อมโยงกับงานวางแผน และปฏิบัติงานตามแผนการผลิตสินค้า (Master Plan) ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นการสั่งงานผ่านระบบแผนการใช้วัสดุในการผลิต (Material Plan) แผนการปฏิบัติงานในการผลิต (Process Plan) จะถูกนำมาทำงานในแผนกต่างๆ ตามกระบวนการผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอน โดยทำการบันทึกปริมาณงานที่ทำได้ของหน่วยงาน การสูญเสียวัสดุและ Process งาน งานแก้ไข งาน Rework เวลาทำงานที่ใช้ไปตามจริงพร้อมกับปรับปรุงแผนการทำงานให้ตลอดเวลาระบบจะทำการ Cut แยกรายการต่างๆ ที่ทำเสร็จแล้วออกไปจากส่วนนี้ เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนพร้อมทั้งรวบรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใช้เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือสถิติ ในการประเมินวิเคราะห์หน่วยงาน ผู้ปฏิบติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการบริหารงานทรัพยากรและคุณภาพในการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

 
       
       
 

เป็นการทำงานในส่วนของต้นทุนสินค้า หรือต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปบริหารจัดการและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการผลิตสินค้า โดยจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานฝ่ายผลิต ระบบจะทำการเก็บค่าต่างๆ ในการดำเนินที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมเป็นมูลค่าต้นทุนสินค้าที่เกิดจากค่าแรง ต้นทุนในการปฏิบัติงาน เครื่องจักร วัสดุ, Part, Packing, ค่าโสหุ้ย, ซ่อมบำรุง, วัสดุสูญเสีย, Process สูญเสีย, สินค้าสูญเสีย หรือชำรุด โดยนำมาแสดงในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน และระบบ สามารถนำค่าต้นทุนที่ได้มาปรับปรุงเป็นค่ามาตรฐานของต้นทุนได้ ตามช่วงฤดูกาล โปรแกรมสามารถแสดงมูลค่าต้นทุนได้ หลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost), ต้นทุนซื้อ (Purchase Cost : เหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน), ต้นทุนเกิดจากการทำงานจริง (Actual Cost : FIFO หรือAverage) เมื่อนำค่าไปเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐานก็จะได้ค่า Over หรือ Loss ได้ ระบบสามารถแยกกลุ่มแสดงมูลค่าต้นทุนได้ เช่น มูลค่าวัสดุ, มูลค่าการผลิตหรือปฏิบัติงาน (แรงงาน), มูลค่าในการดำเนินงาน (ค่าโสหุ้ย) และแสดงได้ในระหว่างการผลิต (wipe : work in process) และสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ Function บันทึกข้อมูลในส่วนนี้มี 2 Function คือ Miscellaneous และ Expense ที่เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป ส่วนอื่นๆ ระบบจะเก็บบันทึกให้แบบ Auto

     
       

ใช้เบิก-จ่ายหรือลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องการในแต่ละ Job งาน และพิมพ์ใบเบิกได้ เช่น ค่าติดต่องาน, ค่าขนถ่ายสินค้า, ค่าขนส่ง, ค่า Shipping

ทำการ Update ต้นทุนให้ทันที

การคำนวณต้นทุนจากยอดที่จ่ายจริง

มี Function Expense ทำงานในรายการที่เป็นค่าโสหุ้ย (Overhead)
     
       
       

การทำงานในส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไร เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์ (ทำรับ-จ่าย) วัสดุ-สินค้า, จัดส่ง, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายบัญชี (ค่าใช้จ่าย), ลูกค้าใหม่, ร้านค้าใหม่, สินค้าใหม่, วัสดุใหม่, Process ใหม่ให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งทำการสรุปวิเคราะห์ผลออกมาให้ผู้บริหารทราบ มีระบบรักษาความปลอดภัย การกำหนดสิทธิของ User ผู้ใช้งานระดับหนึ่ง ระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือสถิติ ในการประเมินวิเคราะห์หน่วยงาน, ผู้ปฏิบติงาน, อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการบริหารงาน ทรัพยากร และคุณภาพในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

     
       
Copyright © 2010 MANUSOFT International Co., Ltd. All rights reserved.