About us

ชื่อบริษัท 

:

บริษัท เอ็มเอ็นเอส ทเวนตี้วัน จำกัด

     

ที่ตั้ง 

:

105/436 ถ.นวมินทร์ บางกะปิ กทม.10240
แฟกซ์ -
โทรศัพท์ 086-3298819, 086-3141719

     

สถานที่ทำงาน               

:

105/436 ถ.นวมินทร์ บางกะปิ กทม.10240
แฟกซ์ -
โทรศัพท์ 086-3298819, 086-3141719

     

ธุรกิจ               

:

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร-ฮาดร์แวร์-พัฒนาโปรแกรม-จัดทำระบบ-DATABASE-Network-SERVER

     

สินค้า - บริการ

:

1. จำหน่ายโปรแกรมระบบบริหารงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า MRP Project และ ERP Project (สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม),
    MANU2005 พร้อมบริการ IMPLEMENT Service & Support & Maintenance
2. บริการรับจัดทำระบบ MRP Project ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต, ติดตั้ง
3. บริการรับจัดทำระบบ ERP Project (MRP + Finance) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต, ติดตั้ง

     

นโยบาย - การทำงาน

:

1. เป็นผู้นำในการพัฒนาโปรแกรมและระบบด้าน MRP Project นวัตกรรมใหม่..เพื่ออุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกับ
    พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวด สะดวกสบายในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
    ภาคอุตสาหกรรม และช่วย ส่งเสริมให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตก้าวหน้าและล้ำหน้ากว่านานาประเทศ
2. วิเคราะห์ - วิจัย - พัฒนางานให้ก้าวหน้า - ทันสมัยแก่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม ในส่วนที่เป็นการพัฒนาโปรแกรม,
    ระบบ และ DATABASE ให้ทันสมัยต่อกฎระเบียบข้อบังคับ, ปัญหาต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของระบบแก่องค์กร
    ของรัฐ และเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดและทันเหตุการณ์
3. ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ -จริงใจ - ตรงต่อเวลา - มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
4. มุ่งมั่น - ซื่อสัตย์ - อดทน - พร้อมทำงานหนัก - ต่อสู้กับอุปสรรค์ - เพื่อความสำเร็จของงาน

     
Copyright © 2015 MNS Twenty One Co., Ltd. All rights reserved.....Phone : 086-3298819, 086-3141719 e-mail : info@manu2005.com