Profit & Benefit

 

1. Manager Tools
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด คุ้มค่าแก่การลงทุน (ปัญหาของผู้บริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม คือ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้สอบถามผลการดำเนินงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นภายในการเคลื่อนไหวของงาน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำ และทันเหตุการณ์

2. Manufacturing Smart
ช่วยให้ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตมีความเสถียร มั่นคง แข็งแรง เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถต่อสู้กับปัญหา และอุปสรรค์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้

 

3. Short Time
ประหยัดเวลาช่วยให้ขับเคลื่อนงานได้เร็วขึ้น การทำงานคล่องตัวมากขึ้น ค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สั่งงานได้ชัดเจน สะดวกรวดเร็วขึ้น มองเห็นข้อดีและข้อเสียในการทำงานได้ทันทีและชัดเจน ช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็น ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานได้มากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าช่วยลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณงาน เพิ่มคุณภาพงานได้อย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวโรงงานอุตสาหกรรมบางรายสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 100% เมื่อใช้ MANU2005 บางรายเพิ่มคนงานได้ 70-80% หรือขยายโรงงานได้อย่างรวดเร็ว บางรายใช้โปรแกรมไป 6 เดือน ถึง 1 ปี ขยายสาขาได้เรื่อยๆ ในระยะเวลาอันสั้นบางรายลดมูลค่าสูญเสียได้อย่างมาก บางรายใช้โปรแกรมไป 6 เดือน ถึง 1 ปี ได้ค่าซอฟท์แวร์คืนจากที่ได้ลงทุนไปอย่างคุ้มค่า

 

4. Short Distance
ลดระยะทาง ลดความไม่คล่องตัว เรื่องสถานที่ทำงานที่ห่างไกลกันมากๆ กรณีที่ Office และโรงงานแยกจากกัน สามารถใช้ควบคุมโรงงานที่อยู่ต่างสถานที่กันได้ เช่น Office อยู่กรุงเทพฯ โรงงานอยู่ปริมลฑล หรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ (ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ หรือส่วนไหนของโลก) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา เนื่องจากสามารถทำงานผ่าน Internet ได้

 

5. Accommodation
หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาในการทำงานร่วมกัน และลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนได้อย่างมาก

Operator : ใช้ปฏิบัติการในส่วนของ Office โรงงาน ได้แก่ งานขาย, งานสั่งผลิต, งานวางแผนผลิต, จัดซื้อ จัดหา, คลังวัสดุ คลังสินค้า, งานผลิตสินค้า, ค่าใช้จ่าย, ต้นทุนการผลิต พร้อมด้วยฟอร์มเอกสารต่างๆ ในการทำงานแต่ละหน่วยงาน

Manager : ใช้บริหารงานในการควบคุมติดตามการทำงาน การแก้ปัญหา ความคืบหน้าของงาน ทางฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดส่งสินค้า, ประสิทธิภาพการทำงาน, งานระหว่างทำ, เครื่องจักร, คนงาน, ต้นทุนวัสดุแรงงาน สินค้า และเวลาทำงาน

Director : ใช้ประเมินวิเคราะห์งานผลของการปฏิบัติงานฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายผลิต เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององศ์กรให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

 

6. Organize to Propel
ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก MANU2005 มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ และสามารถรองรับการทำงานของทุกฝ่าย ทุกแผนกได้อย่างไม่จำกัดปริมาณข้อมูล และ Update ทันทีแบบ Real-time จึงทำให้ทราบการทำงานทั้งหมดในองค์กร (โรงงาน) ที่มีการเคลื่อนไหวทุกขณะได้อย่างรวดเร็ว และเป็นตัวประสานงาน คอยติดตามหรือกระตุ้นการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวเนื่องกัน
ระบบจะถูกขับเคลื่อนกันเองโดยอัตโนมัติจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะถูกตรวจเช็คได้ หรือแข่งขันกันเอง ส่งงานกันเอง โดยไม่ให้คั่งค้างอยู่ที่ส่วนใด (เนื่องจากระบบจะแสดงข้อมูลตลอดเวลาว่าขณะนี้งานเป็นอย่างไร) ทำให้ปริมาณงานที่ได้ในแต่ละวันไหลออกมากขึ้น จากแต่ละหน่วยงาน จากการใช้เวลาเท่าเดิม จำนวนคนเท่าเดิม เพราะไม่ต้องไปรอคอยว่างานแผนกนั้นเสร็จหรือยัง ส่งงานมาหรือยังงาน ไปติดอยู่ที่ใครระบบจะรายงานให้ทราบได้ทั้งของ MANU 2005 ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดในงานอุตสาหกรรมผลิต และมีการทำงานแบบ Real-time, Multitasking, Multi-user แผนกไหนหรือส่วนไหนเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน (ระบบจะเตือน) ก็จะได้รับการแก้ไขโดยด่วน ไม่ทำให้เกิดการเสียหายนักหรือเสียเวลามาก และสามารถเตรียมการแก้ปัญหาได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้อง คอยให้ เกิดปัญหาผู้บริหารสามารถมองภาพรวมองค์กรได้ชัดเจนขึ้นว่าองค์กรเป็นอย่างไร จุดเด่นจุดด้อยเป็นอย่างไร เพื่อที่จะกำหนดการทำงาน หรือวางนโยบายขององค์กร (บริษัท) ได้ชัดเจนหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้น สามารถปรับกระบวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีให้รองรับกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ผู้บริหารสามารถนำองค์กรของท่านขับเคลื่อนไปได้อย่างที่ต้องการ

 

7. Database
รูปแบบข้อมูลหลักที่ได้รับ คือ ข้อมูลต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานจะทันสมัย สอดคล้อง ถูกต้องตรงกันประสานงานไปในทิศทางเดียวกันรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ หรือสถานะการณ์ ลดการขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน และลดปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน และลดเวลาการแก้ปัญหาของผู้บริหาร ทำให้เกิดการเจรจาที่ถูกต้องตรงกัน เช่น ตัวเลข เดียวกัน, ต้นทุนเหมือนกัน, ราคาขายเหมือนกัน, สินค้าตัวเดียวกัน, คุณภาพเหมือนกัน, วันที่เวลาเดียวกัน, ปัญหาหรือเหตุการณ์เดียวกัน และอื่นๆ อีกมากมาย (ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเชื่อถือไม่ได้, ใช้แก้ปัญหาไม่ได้, ใช้ตัดสินใจไม่ได้, ทำให้เสียเวลามาก เนื่องจาก MANU2005 เป็นระบบ Real-time, Update ข้อมูลตลอดเวลาสอดคล้องกับงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง และระบบงานที่เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมจะต้องเป็นระบบ Real-time เท่านั้น จึงสามารถใช้ทำงานได้

Copyright © 2015 MNS Twenty One Co., Ltd. All rights reserved.....Phone : 086-3298819, 086-3141719 e-mail : info@manu2005.com