Highlight

 

1. โปรแกรมมีระบบเสริม ช่วยในการทำงานหลายส่วน ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้คล่องตัวขึ้น
เช่น Function เสริม การวางแผนผลิตสินค้าโปรแกรมสามารถตรวจเช็คความต้องการสินค้าของระบบได้และเปิด Job ผลิตได้เองให้พอกับความต้องการ ทั้งสินค้าที่มีการผลิตแบบง่าย และการผลิตแบบซับซ้อนเป็น Multi level โปรแกรมก็สามารถ Calculate ได้, สามารถทำการสั่งซื้อวัสดุได้แบบ Auto โดยออกใบสั่งซื้อ PO ได้ด้วยระบบ กรณีที่วัสดุไม่พอใช้งานโปรแกรมสามารถเตือนล่วงหน้า แจ้งปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

 

2. มีระบบเตือนล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบสถานการณ์
และจัดการวัสดุและสินค้าได้อย่างเหมาะสม ทันเหตุการณ์ เช่น วัสดุเข้าไม่ทัน, จ่ายไม่ทัน, สินค้าผลิตเสร็จไม่ทัน, นำส่งไม่ทัน, สินค้าไม่เคลื่อนไหว, วัสดุ-สินค้าใกล้หมด, งาน Production ทำไม่ทัน, วัสดุและสินค้าหมดอายุ, เปิด Job ผลิตไม่ทัน ฯ และสามารถ Appllcation เพิ่มได้ตามต้องการ

 

3. มีระบบเตือนป้องกันการใช้วัสดุสินค้าไร้คุณภาพ
มาผลิตสินค้า, หรือนำส่งสินค้า

 

4. มีระบบเตือนป้องกันวัสดุ-สินค้า ไม่เคลื่อนไหว
คอยรายงานให้ทราบเพื่อช่วยให้จัดการกับวัสดุและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. มีระบบเตือนวัสดุและสินค้าใกล้หมด
คอยรายงานให้ทราบเพื่อช่วยให้ สามารถจัดซื้อ - จัดหาหรือผลิตเพิ่มได้ความต้องการ

 

6. มี FUNCTION OEE
ช่วยให้ทราบประสิทธิภาพการทำงานทุกหน่วยงาน, แผนก, ฝ่าย, M/C, TEAM WORK, ทุกวัน, ทุกเดือน, ทุกปี เช่น ประสิทธิภาพการวางแผน, ประสิทธิภาพการทำงาน, การใช้เครื่องมือ - เครื่องจักร- คนทำงาน, การทำงาน สอดคล้องกับการวางแผนหรือไม่, จำนวนผลผลิตที่ได้เหมาะสมหรือไม่ปริมาณของเสียที่เกิดเป็นอย่างไร, มูลค่างานที่ทำได้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปหรือไม่, และเวลาที่ใช้ไปเป็นอย่างไร

 

7. มี FUNCTION - LOSS ให้ใช้งาน
เช่น สินค้าสูญเสีย, วัสดุสูญเสีย, PROCESS สูญเสียสามารถบอกได้ทั้งรหัส, ปริมาณ, มูลค่า และ สาเหตุ เป็นรายวัน, เดือน, ปี และ LOSS Analysis เพื่อใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของงาน

 

8. ต้นทุน (COSTING) สินค้า
เป็นระบบ Automatic โดยโปรแกรมจะรวบรวมให้ทั้งหมด เช่น ต้นทุนสินค้า, งานระหว่างผลิต, JOB, ORDER และอื่นๆ วัสดุ-วัตถุดิบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบจะทำให้ทันที มี Function หาค่า Std-Cost ให้ใช้งาน

 

9. Output ของ MANU2005
แตกต่างจากโปรแกรม MRP-ERP ทั่วไป เนื่องจากรายงานต่างๆในระบบ MRP-ERP จะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น Master Plan, Material Plan, Process Plan, OEE, Costing, WIP, Graph Chart, Gantt Chart, Alert, Analysis โปรแกรมจะทำให้ทั้งหมดโดยไม่มีการ Input ใดๆ เนื่องจากเป็นการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูงแบบมืออาชีพ ข้อมูลที่นำมาทำงานจะผ่านการสังเคราะห์ - วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นแล้ว และสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง, ใช้ตัดสินใจหรือสั่งงานได้ตามจริงและสรุปออกมาเป็นรายงานที่พร้อมใช้งาน ค่าต่างๆ จะผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องแม่นยำ และ OUTPUT ทุก FUNCTION จะมี การแสดงข้อมูลทางจอภาพพร้อมทำงานได้ทันที

 

10. มีรายงานต่างๆ ทั้งรายละเอียด - สรุป - วิเคราะห์
หลากหลายรูปแบบให้ใช้งานและสามารถนำไปดำเนินงานได้ทันทีทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร เช่น ภายนอกต้องใช้ ราคาขาย, ปริมาณขาย, ต้นทุนสินค้า ส่วนภายในต้องใช้ ราคาซื้อวัสดุ, ปริมาณผลผลิต, การสูญเสีย วัสดุ - แรงงาน - สินค้า, เวลาทำงาน, การประสานงาน, การวางแผน, การปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ต้นทุน สินค้าที่เหมาะสมและสามารถนำไปช่วยเสริมกลยุทธ์งานภายนอกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

11. ใช้ตรวจสอบหรือควบคุมการทำงาน
การเคลื่อนไหวของงานได้ ตามความเป็นจริงของงาน เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเก็บค่าต่อเนื่อง ของรายการต่างๆ ไม่สามารถปรับแต่งข้อมูลได้ในการทำงานของระบบ กรณีที่เกิดปัญหาสามารถใช้ตรวจเช็คเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ได้ใช้ตรวจค้นหาข้อผิดพลาด หรือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และทราบต้นตอของปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

12. การวางแผนสามารถทำได้ทั้ง MANUAL และ AUTO เสริม
สามารถสั่งให้โปรแกรมตรวจเช็คระบบเพื่อเปิด Job สั่งผลิตได้เองพร้อมทั้งมี แผนการผลิตสินค้า, แผนการใช้วัสดุ, แผนการปฏิบัติงาน, แผนการสั่งซื้อวัสดุ, แผนการส่งมอบวัสดุ, แผนการจ่ายวัสดุเข้า LINE ผลิต, แผนการจัดส่งสินค้าให้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งสามารถตรวจเช็คกำลังการผลิตได้ตลอดเวลา

 

13 . การจัดซื้อ - จัดหาวัสดุ - Part
โปรแกรมสามารถออก PO แบบ Auto ได้ และ มีระบบเสริมกรณีที่สินค้ามีการผลิตที่ซับซ้อน (มี BOM การผลิตสินค้าหลายระดับ โปรแกรมสามารถคำนวณหาวัสดุต้นน้ำที่ต้องสั่งซื้อได้)

     
Copyright © 2015 MNS Twenty One Co., Ltd. All rights reserved.....Phone : 086-3298819, 086-3141719 e-mail : info@manu2005.com