Products - Software
Software Application
  Standard
  Advance
Operating System
Service & Support
  Implement 
  Maintenance
 
 
       
Bill of Material & Process สูตรการผลิตสินค้า
 

อุตสาหกรรมผลิต (ผลิตสินค้า,ผลิตชิ้นงาน,ผลิต-ติดตั้งโครงการ,รับจ้างทำของ ฯ) Bom เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมงานผลิตสินค้า คือการกำหนดรายละเอียดของสินค้าว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น รายการวัสดุต่างๆ, ปริมาณเท่าไร,มีวิธีการหรือกระบวนการผลิตอย่างไร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง ใช้เวลาทำงานนานเท่าไร ที่จะทำให้เป็นสินค้าออกมา

 

Function BOM ใน MANU2005 ใช้ได้กับสินค้าที่มีการผลิตแบบเบื้องต้น (Basic or Single Level) เช่น งาน press part,พลาสติก,งานชุบ,เฟอร์นิเจอร์,ยา-อาหาร,ชิ้นส่วนรถยนต์,ชิ้นงานโลหะ,การ์เมนท์-ทอ-ย้อม,สิ่งพิมพ์-packaging ฯลฯ และการผลิตแบบซับซ้อน (Multi Level) เช่น ผลิตเครื่องจักร, โครงการผลิต-ติดตั้ง, Plant งานต่างๆ สามารถทำงานได้โดยไม่จำกัด Level และจำนวนรายการ รองรับได้ทุกอุตสาหกรรม Update ข้อมูลตลอดเวลา, ใช้จำลองรูปแบบการผลิต ก่อนทำการผลิตจริงได้, ทราบรายการวัสดุและปริมาณที่ใช้งาน และสถานะในสโตร์ ,Process งาน ต่างๆ & เวลาผลิต, เปอร์เซ็นต์สูญเสีย, ต้นทุน, ราคาขายที่เหมาะสม ฯลฯ, (MANU2005 รองรับรหัสสินค้า และ วัสดุได้มากกว่า 100,000 Item)

 

MANU2005 มี Function Orderให้ใช้งานได้ หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น Order ขายสั่งผลิตแบบ Make to order ,Make to stock, Order ผลิต forecast User จะทราบสถานภาพสินค้าในขณะปฏิบัติงาน เช่น stock สินค้า,จองสินค้า,สั่งผลิตสินค้า,เวลาใช้ผลิต สามารถเช็คตารางการจัดส่งสินค้า, ตารางสั่งผลิตสินค้าได้, รองรับ Multi-User, Multi-Currency สามารถทำ order ขายต่างประเทศได้ เช่น Proforma Invoice

Screen-report MANU2005 มี function delivery Plan ให้ใช้งาน รายการที่ส่งมอบแล้วจะย้ายออกจากจอภาพ ระบบจะทำการตรวจเช็ค และรายงานตลอดเวลา, มี function สินค้าส่งไม่ทันกำหนด alert แจ้งให้ทราบด้วย, function Order profit แจ้งให้ ทราบกำไร-ขาดทุน ในแต่ละ order , function order by cust ใช้ติดตามสถานภาพ order ลูกค้า, Order delay แจ้งให้ทราบ รายการที่ไม่เรียบร้อย และ Order new, Order ที่จัดส่งแล้ว โปรแกรม สามารถสอบถามได้เป็น วัน-เดือน-ปี

มี Function เสริม ใช้รับข้อมูลสั่งสินค้าจากภายนอกเข้าระบบ

มี Function เสริม ในการจัดรายการสั่งผลิตแบบ Auto

 

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงานตลอดจนทำการเปรียบเทียบ พร้อมแสดง Graph หรือสถิติ เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมินวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
       
       
       

เป็น Function เปิด Job งานโดย ทำการคำนวนวางแผนสั่งผลิตสินค้า ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมจะกำหนดวันทำงาน ให้ job ต่างๆ ตาม Process งานที่ต้องทำในแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกัน โดยจะรวบรวมและจัดเรียงลำดับงานพร้อมกับ กำหนดรายการวัสดุและปริมาณ ที่ต้องใช้งาน ในแต่ละ Process ให้ โดยอัตโนมัติ และออกใบสั่งผลิต,ใบรายการวัสดุ,ใบเดินงาน-ตามขั้นตอน, ใบสั่งงาน/Station หรือ Machine

ผลจากการคำนวนเปิด Job งานโปรแกรมจะแสดง Master Plan(แผนผลิตหลัก), Material use Plan(แผนการใช้วัสดุ),Process Plan(แผนการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ), Line Plan, ตามกำหนดวัน-เวลางาน รายการที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ จะถูกคัดออกไปจาก Plan, Planning ต่างๆระบบจะ Update ตลอดเวลาเหลือไว้แต่รายการที่ต้องปฏิบัติ ทำให้ทราบสถานะงานตลอดเวลา, และ MANU2005 ยังมีแผนการเรียกวัสดุเข้าจากการสั่งซื้อ และ แผนการจัดส่งสินค้าจากงานขาย,Product Plan เสริมเข้ามาช่วยให้ User ใช้งานได้อย่างคล่องตัว

MANU2005 มี Planning ต่างๆให้ใช้งานอย่างครบถ้วน ช่วยลดปัญหาในการประสานงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรได้เป็นอย่างมาก ระบบจะช่วยทำการตรวจเช็ค และ Update ข้อมูลให้ตลอดเวลา (Realtime) ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลสอดคล้องตรงกัน

     
     
       
 
PO-PR

เป็น Function การทำงานของฝ่ายจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ใช้ออกใบสั่งซื้อ-PO, ใบขอซื้อ-PR การทำงานส่วนนี้ จะเชื่อมโยงกับงานวางแผนการผลิตสินค้า,มีจอภาพแสดง Material-Bal ให้ใช้งาน, User สามารถตรวจเช็ครายการวัสดุต่างๆและปริมาณ ที่ต้องใช้เพื่อนำมาทำการสั่งซื้อ, ให้ทันกับแผนการใช้วัสดุ

MANU2005 มี PO(i) ให้ใช้งานหลายรูปแบบ เช่น PO(i),PO-PR(i),PO-Auto มีจอภาพแสดงแผนกำหนดส่งวัสดุเพื่อใช้ติดตามงาน รายการที่ส่งมอบแล้วจะถูกคัดแยกออกไป, มี Function Close PO เพื่อทำการคืนค่าให้ระบบ, มีจอภาพสรุปการใช้วัสดุ-Bal stock ให้ทราบสถานะรวม, มีจอภาพประเมินคุณภาพการส่งมอบวัสดุของ Supp, มี Price List และ History, มีจอภาพวิเคราะห์รายการวัสดุสูญเสีย จาก Supp ฯ

 

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไป แสดงผลในรูปแบบรายงานต่างๆ และสถิติเพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมินวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และผู้ปฏิบติงานเพื่อช่วยในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนขององค์กร

     
     
       
       

การทำงานในส่วนนี้เหมาะสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นอย่างยิ่ง รองรับระบบ Lot -TrackIng สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลวัสดุ-สินค้าได้ในปริมาณมาก โปรแกรมจะจัดกลุ่มวัสดุ, Part, Semi Part , สินค้า เพื่อนำไปใช้ให้ถูกกับลักษณะงานและเหตุการณ์, เช่น วัสดุ และ Part จะเชื่อมโยงกับการวางแผนงานผลิต สินค้าจะเชื่อมโยงกับแผนการจัดส่ง ใช้ติดตามงานได้ตลอดเวลาถึงสถานภาพและเหตุการณ์

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมิน วิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และการปฏิบติงาน เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมิน วิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และการปฏิบติงาน เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมิน วิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และการปฏิบติงาน เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
     
       
       
     

การทำงานในส่วนนี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลงานที่ผลิตแล้วเสร็จในแต่ละ Process ของแผนกต่างๆ เพื่อนำไปสรุปวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลคุณภาพของงานที่ได้ปฏิบัติงานในวันนั้นๆ โดยจะเชื่อมโยงกับงานวางแผน และปฏิบัติงานตามแผนการผลิตสินค้า (Master Plan) ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นการสั่งงานผ่านระบบแผนการใช้วัสดุในการผลิต (Material Plan) แผนการปฏิบัติงานในการผลิต (Process Plan) จะถูกนำมาทำงานในแผนกต่างๆ ตามกระบวนการผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอน โดยทำการบันทึกปริมาณงานที่ทำได้ของหน่วยงาน การสูญเสียวัสดุและ Process งาน งานแก้ไข งาน Rework เวลาทำงานที่ใช้ไปตามจริงพร้อมกับปรับปรุงแผนการทำงานให้ตลอดเวลาระบบจะทำการ Cut แยกรายการต่างๆ ที่ทำเสร็จแล้วออกไปจากส่วนนี้ เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนพร้อมทั้งรวบรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใช้เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือสถิติ ในการประเมินวิเคราะห์หน่วยงาน ผู้ปฏิบติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการบริหารงานทรัพยากรและคุณภาพในการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

 
       
       
 

เป็นการทำงานในส่วนของต้นทุนสินค้า หรือต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปบริหารจัดการและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการผลิตสินค้า โดยจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานฝ่ายผลิต ระบบจะทำการเก็บค่าต่างๆ ในการดำเนินที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมเป็นมูลค่าต้นทุนสินค้าที่เกิดจากค่าแรง ต้นทุนในการปฏิบัติงาน เครื่องจักร วัสดุ, Part, Packing, ค่าโสหุ้ย, ซ่อมบำรุง, วัสดุสูญเสีย, Process สูญเสีย, สินค้าสูญเสีย หรือชำรุด โดยนำมาแสดงในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน และระบบ สามารถนำค่าต้นทุนที่ได้มาปรับปรุงเป็นค่ามาตรฐานของต้นทุนได้ ตามช่วงฤดูกาล โปรแกรมสามารถแสดงมูลค่าต้นทุนได้ หลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost), ต้นทุนซื้อ (Purchase Cost : เหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน), ต้นทุนเกิดจากการทำงานจริง (Actual Cost : FIFO หรือAverage) เมื่อนำค่าไปเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐานก็จะได้ค่า Over หรือ Loss ได้ ระบบสามารถแยกกลุ่มแสดงมูลค่าต้นทุนได้ เช่น มูลค่าวัสดุ, มูลค่าการผลิตหรือปฏิบัติงาน (แรงงาน), มูลค่าในการดำเนินงาน (ค่าโสหุ้ย) และแสดงได้ในระหว่างการผลิต (wipe : work in process) และสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ Function บันทึกข้อมูลในส่วนนี้มี 2 Function คือ Miscellaneous และ Expense ที่เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป ส่วนอื่นๆ ระบบจะเก็บบันทึกให้แบบ Auto

     
       

ใช้เบิก-จ่ายหรือลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องการในแต่ละ Job งาน และพิมพ์ใบเบิกได้ เช่น ค่าติดต่องาน, ค่าขนถ่ายสินค้า, ค่าขนส่ง, ค่า Shipping

ทำการ Update ต้นทุนให้ทันที

การคำนวณต้นทุนจากยอดที่จ่ายจริง

มี Function Expense ทำงานในรายการที่เป็นค่าโสหุ้ย (Overhead)
     
       
       

การทำงานในส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไร เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์ (ทำรับ-จ่าย) วัสดุ-สินค้า, จัดส่ง, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายบัญชี (ค่าใช้จ่าย), ลูกค้าใหม่, ร้านค้าใหม่, สินค้าใหม่, วัสดุใหม่, Process ใหม่ให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งทำการสรุปวิเคราะห์ผลออกมาให้ผู้บริหารทราบ มีระบบรักษาความปลอดภัย การกำหนดสิทธิของ User ผู้ใช้งานระดับหนึ่ง ระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือสถิติ ในการประเมินวิเคราะห์หน่วยงาน, ผู้ปฏิบติงาน, อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการบริหารงาน ทรัพยากร และคุณภาพในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

     
       
Copyright © 2015 MANUSOFT International Co., Ltd. All rights reserved.