Products - Software
Software Application
  Standard
  Advance
Operating System
Service & Support
  Implement 
  Maintenance
 
 
       
Bill of Material & Process สูตรการผลิตสินค้า
 

อุตสาหกรรมผลิต (ผลิตสินค้า,ผลิตชิ้นงาน,ผลิต-ติดตั้งโครงการ,รับจ้างทำของ ฯ) Bom เป็นการจัดเตรียมงานผลิตสินค้า เป็นการกำหนดรายละเอียดของสินค้าว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น รายการวัสดุต่างๆ, ปริมาณเท่าไร,มี process หรือกระบวนการผลิตอย่างไร ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอะไรบ้าง ใช้เวลาทำงานนานเท่าไร ที่จะทำให้เป็นสินค้าออกมา

 

Function BOM ใน MANU2005 ใช้ได้กับสินค้าที่มีการผลิตแบบเบื้องต้น (Basic or Single Level) เช่น งาน press part,พลาสติก,งานชุบ,เฟอร์นิเจอร์,ยา-อาหาร,ชิ้นส่วนรถยนต์,ชิ้นงานโลหะ,การ์เมนท์-ทอ-ย้อม,สิ่งพิมพ์-packaging ฯลฯ และการผลิตแบบซับซ้อน (Multi Level) เช่น ผลิตเครื่องจักร, โครงการผลิต-ติดตั้ง, Plant งานต่างๆ สามารถทำงานได้โดยไม่จำกัด Level และจำนวนรายการ รองรับได้ทุกอุตสาหกรรม Update ข้อมูลตลอดเวลา, ใช้จำลองรูปแบบการผลิต ก่อนทำการผลิตจริงได้, ทราบรายการวัสดุและปริมาณที่ใช้งาน และสถานะในสโตร์ ,Process งาน ต่างๆ & เวลาผลิต, เปอร์เซ็นต์สูญเสีย, ต้นทุน, ราคาขายที่เหมาะสม ฯลฯ, (MANU2005 รองรับรหัสสินค้า และ วัสดุได้มากกว่า 100,000 Item)

 

MANU2005 มี Function Orderให้ใช้งานได้ หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น Order ขายสั่งผลิตแบบ Make to order ,Make to stock, Order ผลิต forecast และ Sale Order, User จะทราบสถานภาพสินค้าในขณะปฏิบัติงาน เช่น stock สินค้า,จองสินค้า,สั่งผลิตสินค้า,เวลาใช้ผลิต สามารถเช็คตารางการจัดส่งสินค้า, ตารางสั่งผลิตสินค้าได้, รองรับ Multi-User, Multi-Currency สามารถทำ order ขายต่างประเทศได้ เช่น Proforma Invoice

Screen-report MANU2005 มี function delivery Plan ให้ใช้งาน รายการที่ส่งมอบแล้วจะย้ายออกจากจอภาพ ระบบจะทำการตรวจเช็ค และรายงานตลอดเวลา, มี function สินค้าส่งไม่ทันกำหนด alert แจ้งให้ทราบด้วย, function Order profit แจ้งให้ ทราบกำไร-ขาดทุน ในแต่ละ order , function order by cust ใช้ติดตามสถานภาพ order ลูกค้า, Order delay แจ้งให้ทราบ รายการที่ไม่เรียบร้อย และ Order new, Order ที่จัดส่งแล้ว สามารถสอบถามได้เป็น วัน-เดือน-ปี, มีรายงานสรุปวิเคราะห์ขายให้ใช้งานหลากหลายรูปแบบ

มี Function เสริม ใช้รับข้อมูลสั่งสินค้าจากภายนอกเข้าระบบ

มี Function เสริม ในการจัดรายการสั่งผลิตแบบ Auto

 

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบรายงานตลอดจนทำการเปรียบเทียบ พร้อมแสดง Graph หรือสถิติ เพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมินวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
       

เป็น Function เปิด Job งานโดย ทำการคำนวนวางแผนสั่งผลิตสินค้า ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมจะกำหนดวันทำงาน ให้ job ต่างๆ ตาม Process งานที่ต้องทำในแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกัน โดยจะรวบรวมและจัดเรียงลำดับงานพร้อมกับ กำหนดรายการวัสดุและปริมาณ ที่ต้องใช้งาน ในแต่ละ Process ให้ โดยอัตโนมัติ และออกใบสั่งผลิต,ใบรายการวัสดุ,ใบเดินงาน-ตามขั้นตอน, ใบสั่งงาน/Station หรือ Machine

ผลจากการคำนวนเปิด Job งานโปรแกรมจะแสดง Master Plan(แผนผลิตหลัก), Material use Plan(แผนการใช้วัสดุ),Process Plan(แผนการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ), Line Plan, ตามกำหนดวัน-เวลางาน รายการที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ จะถูกคัดออกไปจาก Plan, Planning ต่างๆระบบจะ Update ตลอดเวลาเหลือไว้แต่รายการที่ต้องปฏิบัติ ทำให้ทราบสถานะงานตลอดเวลา, และ MANU2005 ยังมีแผนการเรียกวัสดุเข้าจากการสั่งซื้อ และ แผนการจัดส่งสินค้าจากงานขาย,Product Plan เสริมเข้ามาช่วยให้ User ใช้งานได้อย่างคล่องตัว

MANU2005 มี Planning ต่างๆให้ใช้งานอย่างครบถ้วน ช่วยลดปัญหาในการประสานงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรได้เป็นอย่างมาก ระบบจะช่วยทำการตรวจเช็ค และ Update ข้อมูลให้ตลอดเวลา (Realtime) ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลสอดคล้องตรงกัน

   
       
 
PO-PR

เป็น Function การทำงานของฝ่ายจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ใช้ออกใบสั่งซื้อ-PO, ใบขอซื้อ-PR การทำงานส่วนนี้ จะเชื่อมโยงกับงานวางแผนการผลิตสินค้า,มีจอภาพแสดง Material-Bal ให้ใช้งาน, User สามารถตรวจเช็ครายการวัสดุต่างๆและปริมาณ ที่ต้องใช้เพื่อนำมาทำการสั่งซื้อ, ให้ทันกับแผนการใช้วัสดุ

MANU2005 มี PO(i) ให้ใช้งานหลายรูปแบบ เช่น PO(i),PO-PR(i),PO-Auto มีจอภาพแสดงแผนกำหนดส่งวัสดุเพื่อใช้ติดตามงาน รายการที่ส่งมอบแล้วจะถูกคัดแยกออกไป, มี Function Close PO เพื่อทำการคืนค่าให้ระบบ, มีจอภาพสรุปการใช้วัสดุ-Bal stock ให้ทราบสถานะรวม, มีจอภาพประเมินคุณภาพการส่งมอบวัสดุของ Supp, มี Price List และ History, มีจอภาพวิเคราะห์รายการวัสดุสูญเสีย จาก Supp ฯ

 

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไป แสดงผลในรูปแบบรายงานต่างๆ และสถิติเพื่อใช้ประกอบการทำงานในการประเมินวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ, Part, Supplier, และผู้ปฏิบติงานเพื่อช่วยในการบริหารงานจัดซื้อ จัดหา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนขององค์กร

     
       
       

การทำงานในส่วนนี้เหมาะสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นอย่างยิ่ง รองรับระบบ Lot-Tracking และ Location, มี Function จ่ายวัสดุให้ใช้งานหลายแบบเช่น จ่าย by Job, จ่ายรวม Job, จ่ายเป็น set, จ่ายแบบฉุกเฉิน พร้อมทั้งแจ้งสถานะรายการได้ เช่นจ่ายปกติ,จ่าย over หรือสูญเสีย,ระบบจะนำ Lot ที่เข้าก่อนมาทำจ่ายก่อน,มีการป้องกันใช้วัสดุหมดอายุ, Function รับวัสดุเข้าสามารถรับได้ทั้งแบบมี PO และไม่มี PO,Function รับสินค้าผลิตเสร็จ สามารถรับสินค้าต่างรหัสได้ เช่น สินค้า Grade B, Grade C หรือรหัสอื่นๆ Function จ่ายสินค้าสามารถทำจ่ายขายต่างประเทศได้,มี Function โอนย้าย วัสดุ-สินค้า, Function Adjust stock ให้ใช้งาน มี Function Alert ช่วยงาน User เช่น วัสดุจ่ายไม่ทัน,สินค้าผลิตเสร็จไม่ทัน,วัสดุ-สินค้าใกล้หมดอายุ ฯ

ระบบจะรวบรวมข้อมูลและนำไปแสดงผลในรูปแบบจอภาพ-รายงาน เช่น Stockคงเหลือรวม, Stockคงเหลือ by Lot, Stock card, Stock dead, Stock จอง, Stock Minimum, วัสดุ-สินค้าหมดอายุ,วัสดุ-สินค้าสูญเสีย ฯ และทำการสรุปวิเคราะห์การใช้งาน และคุณภาพงาน เพื่อช่วยในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     
       
       
     

การทำงานในส่วนนี้เป็นการ คีย์ข้อมูลงานที่ทำเสร็จในแต่ละ Process & QC หรือแต่ละขั้นตอน ของหน่วยงานต่างๆ หรือแผนกต่างๆ แทนการทำรายงาน สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ บางธุรกิจไม่ต้องใช้ ก็ได้ เช่น ผลิตอาหาร,น้ำมันพืช, สีทาบ้าน,การผลิตสินค้าต่อเนื่อง ฯ แต่ถ้าเป็นการรับจ้างผลิตชิ้นงาน หรืองาน Process ที่มีมูลค่าสูง,งานโครงการ-งานสร้าง Plant ต้องการทราบความเคลื่อนไหวของงาน Site ต่างๆ หรือต้องการติดตามควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน Function นี้ จะช่วยได้โดยตรง, โปรแกรมจะ ช่วยให้ทราบได้ว่าในแต่ละวัน(เดือน,ปี) ได้ปริมาณงานและมูลค่างานเท่าไหร่ ซึ่งเป็นภาระกิจของงานอุตสาหกรรมโดยตรง ในการแปรรูปวัสดุเป็นสินค้า เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กับแรงงาน-เครื่องจักร-อุปกรณ์-อื่นๆ(ไม่รวมวัสดุ) ,สามารถใช้ควบคุมงานจ้างภายนอกได้, MANU2005 มีรายงานให้ใช้อย่างครบถ้วนในส่วนนี้ รวมทั้ง WIP,Job Finished,OEE,งานสูญเสีย ระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือสถิติ ในการประเมินวิเคราะห์หน่วยงาน ผู้ปฏิบติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรต่างๆ และคุณภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
       
       
 

โปรแกรมแสดงข้อมูลต้นทุนสินค้า หรือต้นทุนการผลิตให้โดยอัตโนมัติ ระบบจะทำการเก็บค่าต่างๆในขณะปฏิบัติงาน เช่น ค่าแรง,เครื่องจักร,วัสดุ,Part, Packing, ค่าโสหุ้ย, MANU2005 มีต้นทุนให้ใช้หลายรูปแบบ เช่น ต้นทุนสินค้า/Job-lot ที่ผลิตเสร็จ,ต้นทุนสินค้า/Order-Project,ต้นทุนผลิตรายเดือน,ต้นทุนผลิตรายปี, และ MANU2005 ยังสามารถให้ค่าต้นทุนมาตรฐานได้อีก กรณีที่ผลิตสินค้าแต่ละ Job/Lot ต้นทุนผลิตสินค้า ต่างกันตามช่วงฤดูกาล, ต้นทุนระหว่างผลิตหรือ WIP ที่นำไปปิดงบบัญชี ฯ

     
       

Miscellaneouse เป็น Function ใช้เบิก-จ่าย ลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆของแต่ละ Job งานสามารถกำหนดรายการได้ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ เช่น ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์,ค่าที่พัก-เดินทาง, ค่าขนย้าย,ติดต่องาน, เหมาะสำหรับงานโครงการ,งาน Project, Plant งานต่างๆ, ระบบจะ update ต้นทุนทันที, มี Alert เตือน กรณีที่จ่ายเกิน Budget ทีกำหนด, โปรแกรมสามารถโชวร์ข้อมูลให้ทราบได้ว่าเป็นรายการปกติหรือ Over

Expense เป็น Function ทำงาน ใช้ลงค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ไม่สามารถ แบ่งแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ Job ไหนบ้าง ระบบจะทำการ Allocate มูลค่าต้นทุนไปให้ Job ต่างๆตามมูลค่าของ Job ที่เกิดขึ้นจริง

การ Allocate ต้นทุน, ระบบทำการคำนวณต้นทุนจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดจริงให้กับ Job ที่มีการเคลื่อนไหวของงาน Job ที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีการเคลื่อนไหวของงาน ต้นทุนจะไม่เข้า

Miscellaneouse และ Expense User สามารถพิจารณาได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ หรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

     
       
       

การทำงานในส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งหมด เพื่อทำการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น มีการเคลื่อนไหวอย่างไรของ ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์ (ทำรับ-จ่าย) วัสดุ-สินค้า, จัดส่ง, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายต้นทุน (ค่าใช้จ่าย), ลูกค้าใหม่, ร้านค้าใหม่, สินค้าใหม่, วัสดุใหม่, Process ใหม่ให้ผู้บริหารทราบ, มีระบบรักษาความปลอดภัย การกำหนดสิทธิของ User ผู้ใช้งานระดับหนึ่ง ระบบจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลในรูปแบบรายงาน หรือสถิติ ในการประเมินวิเคราะห์หน่วยงาน, ผู้ปฏิบติงาน, อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อช่วยในการบริหารงาน ทรัพยากร และคุณภาพในการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

     
       
Copyright © 2015 MNS Twenty One Co., Ltd. All rights reserved.....Phone : 086-3298819, 086-3141719 e-mail : info@manu2005.com